«Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Τακτικού Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις» (APP35138)».

Συνημμένα: