Αιτήσεις συνέχισης σπουδών για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μικρότερο ή ισο του 12ου, έχουν ολοκληρώσει  τις υποχρεώσεις τους  για τη λήψη του πτυχίου ΤΕΙ (μαθήματα, πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση) και επιθυμούν τη συνέχιση σπουδών τους για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  πρέπει να στείλουν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου στο e-mail της Γραμματείας (info@ba.ihu.gr) υπεύθυνη δήλωση την οποία συντάσσουν οι ίδιοι ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggraΌσοι φοιτητες έχουν εκκρεμμότητα με την παρουσίαση της πτυχιακής τους πρέπει να συνεννοηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή τους ώστε να την παροσυσιάσουν πριν τις 13 Σεπτεεμβρίου.