Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-2023 (Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ - Β' Κύκλος)

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του νέου Προγράμματος Σπουδών Δι.Πα.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Β' Κύκλος) και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» - MIS 5184460 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, το χρονικό διάστημα από 02/05/2023 έως 15/05/2023, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο πρακτικής άσκησης και στον κάτωθι σύνδεσμο
https://praktiki.teicm.gr/announcement/11-announcements-university/201-prosklisi-ear-2022-23-pe-b-kyklos