Πίνακες προσωρινής αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ορθή Επανάληψη)

Κατά  των  προσωρινών  πινάκων  χωρεί  ένσταση, εντός 5  εργασίμων ημερών  από την επομένη  της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 27/08/2021 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος στο  tde@ihu.gr. Οι πίνακες με την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος και είναι προσβάσιμοι στους υποψήφιους, μετά από αίτηση τους.

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ