ΦΟΙΤΗΣΗ

Αν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος των 2/3 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε. Επειδή το διδακτικό εξάμηνο έχει διάρκεια 13 πλήρεις εβδομάδες μαθημάτων, ένα μάθημα θεωρείται ότι διδάχθηκε αν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 9 εβδομαδιαία μαθήματα. Για τις εργαστηριακές ασκήσεις απαιτείται ο φοιτητής να έχει ολοκληρώσε με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.