ΒΑΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αλέξανδρος Βάκαλος
Ε.ΔΙ.Π
Γραφείο Νο 5, Κτήριο εργαστηρίων Σ.Δ.Ο (απέναντι εργαστηρίου 19).
Τηλ: 2321049234, e-mail: alvak@teicm.gr

 

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές:  
Τρίτη 17:00-19:00, Πέμπτη 17:00-19:00

 

Διδασκόμενα μαθήματα

  • 402Π11 <<Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι >>  Εξάμηνο Δ  Εργαστήριο
  • 501Π11 <<Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ>>  Εξάμηνο Ε  Εργαστήριο

Γνωστικό Αντικείμενο

  •      Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Συστήματα Υποστήριξης Διοίκητικών Αποφάσεων