ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610 (ΦΕΚ Α΄ 70/07-05-2019) και προέκυψε από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της επιστήμης της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και η προετοιμασία τους για μια πετυχημένη επιστημονική, κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων απευθύνεται στους φοιτητές που επιδιώκουν να ασχοληθούν με την οργάνωση και τη διαχείριση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 8 εξάμηνα μαθημάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 240 ECTS. Στα πρώτα δύο έτη σπουδών διδάσκονται μαθήματα γενικής υποδομής και μαθήματα ειδικής υποδομής που είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στο τρίτο έτος σπουδών οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών της εξειδίκευσης τους. Στο πρόγραμμα προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές κατεύθυνσης σπουδών:

  1. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
  2. Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ.
  3. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρησιακή Έρευνα.

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών :

Το Τμήμα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2010–2011 αυτοδύναμα δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: α) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), και β) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 προσφέρεται επίσης το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση.

Ο δικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του Τμήματος, το ανθρώπινο δυναμικό του, τις υποδομές του και τα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που προσφέρει.

                       Ο Πρόεδρος του Τμήματος
                           Γιοβάνης Νικόλαος